Beneficiile înregistrării ca marcă a unui produs sau serviciu media

Întrebare: Care sunt beneficiile înregistrării unei mărci pentru produse și servicii media?

Răspuns: Întâi de toate, să clarificăm noțiunea de marcă.
Astfel, conform art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marcă este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

E de menționat că Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi singura autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor. De asemenea, AGEPI examinează şi înregistrează contractele de licenţă, de cesiune şi de franchising privind drepturile asupra mărcilor.
  
În conformitate cu prevederile articolului 3 al Legii privind protecția mărcilor, drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin:
    a)  înregistrare  în condiţiile Legii privind protecția mărcilor;
    b) înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament;
    c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.

Articolul 6 din Legea nr. 38 , titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu legea. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabileşte prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluţionează de instanţa de judecată competentă.

Conform alineatului (1) al art. 9, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţămîntul său:
    a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;
    b) un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă;
    c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

De asemenea, titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acţiuni ale terţilor:
    a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;
    b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;
    c) importul sau exportul produselor sub acest semn;
    d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate;
    e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate la lit.a)-d).
    f) utilizarea semnului în reţeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domeniu.

Un aspect foarte important este prevăzut în conținutul alineatului (3) articolul 9. Astfel, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvârșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Instanţa judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă în fond atâta timp, cât datele referitoare la înregistrarea mărcii nu au fost publicate.
 
Titularul mărcii poate plasa alături de marcă un marcaj de avertizare în formă de litera R, înscrisă într-un cerc, sau un text care indică faptul că marca este protejată în Republica Moldova.
Dar, trebuie de accentuat faptul că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum şi asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părţile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părţi ale mărcii, cu condiţia folosirii loiale a elementelor menţionate şi a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terţilor.
Limitarea dreptului exclusiv se poate referi doar la acele categorii de produse şi/sau servicii revendicate în cerere faţă de care elementele mărcii nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci.

În conformitate cu art. 10, alineatul (2), dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terţ să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanţă cu practicile oneste:
    a) propriul său nume sau adresa sa;
    b) indicaţiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora;
    c) marca, în cazul când este necesar de a indica destinaţia unui produs şi/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detaşabilă.

Marca se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani. Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de câte ori este necesar.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy