Ce responsabilități le revin autorităților în vederea asigurării accesului la datele despre bugetul local?

Întrebare: Redacția noastră reflectă în mare parte evenimentele din câteva localități din regiunea de nord a țării. De regulă, încercăm să ținem la curent cetățenii cu modul în care autoritățile publice gestionează banii publici. An de an însă ne confruntăm cu lipsă de transparență atunci când căutăm informații despre bugetele publice locale. Mai mult, în unele situații, consilierii ne îngrădesc accesul la ședințe.

Care este procedura de întocmire a bugetului local și ce responsabilități au autoritățile în sensul asigurării accesului la aceste informații, în special pentru mass-media?

 

Răspuns: Potrivit legii[1], bugetul local este aprobat anual, până la data de 10 decembrie, de către Consiliul local (CL), care emite o decizie bugetară anuală în acest sens.

Pe durata întregii proceduri de elaborare și de adoptare a acestei decizii, CL trebuie să se ghideze de prevederile Legii privind transparența în procesul decizional, care dictează obligația de a respecta următoarele etape:

  1. Informarea publicului referitor la inițierea elaborării deciziei.

Informarea are loc în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din ziua inițierii. Anunțul trebuie plasat pe pagina web oficială, expediat imediat prin intermediul poștei electronice părților interesate, afișat la sediul autorității într-un spațiu accesibil publicului şi/sau difuzat în mass-media centrală sau locală, după caz.

  1. Punerea la dispoziția părților interesate a proiectului de decizie și a materialelor aferente acestuia. Autoritatea publică asigură accesul la acestea prin publicarea obligatorie a lor pe pagina web oficială a autorității, prin asigurarea accesului la sediul autorității, precum şi prin expediere prin poștă sau prin alte mijloace disponibile, la solicitarea persoanei interesate. Această solicitare poate fi adresată atât în temeiul art. 10 al Legii privind transparența în procesul decizional, cât și în temeiul Legii privind accesul la informație.
  2. Consultarea cetățenilor, asociațiilor și a altor părți interesate. Consultarea e asigurată prin dezbateri publice, audieri publice, sondaj de opinie ș.a. Anunțul privind organizarea consultărilor publice şi materialele aferente sunt făcute publice cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de definitivarea proiectului de decizie.
  3. Examinarea recomandărilor. Autoritatea va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conține procesele-verbale privind consultarea cetățenilor și a altor părți interesate, recomandările parvenite și sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toți cetățenii. Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a autorităţii publice, se va afişa la sediul acesteia, într-un spaţiu accesibil publicului, şi/sau se va difuza în mass-media centrală sau locală, după caz.
  4. Adoptarea deciziei și informarea publicului referitor la decizia adoptată. Adoptarea deciziei privind aprobarea bugetului are loc în cadrul ședințelor Consiliului local. Conform art. 17 al Legii privind administrația publică locală, „ședințele consiliului local sunt publice. Orice persoană interesată poate asista la ședințele consiliului local. Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul (…) b) de a avea acces la informațiile privind bugetul localității şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii și la ordinea de zi a ședințelor consiliului local şi ale primăriei”.

Nerespectarea de către autorități a obligațiilor ce le revin pe parcursul celor cinci etape descrise mai sus constituie o abatere disciplinară și se sancționează conform prevederilor Codului muncii sau ale legislației speciale. Prin urmare, în vederea sancționării responsabililor de încălcarea transparenței decizionale vă puteți adresa:

(1) autorității publice, cu o sesizare prin care să solicitați sancționarea disciplinară a funcționarilor care se fac vinovați de nerespectarea celor cinci etape enumerate mai sus (art. 161 al Legii privind transparența în procesul decizional);

(2) Poliției, cu o plângere contravențională, pentru încălcarea legislației privind accesul la informație în cazul ignorării cererii de acces la informație sau refuzului în furnizarea proiectului de decizie sau a deciziei bugetare anuale (art. 71 al Codului contravențional);

(3) Poliției, cu o plângere contravențională, pentru împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului local (art. 3261 al Codului contravențional).

 

[1] Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy