„Filmarea în incinta primăriei este interzisă!”. Remediile presei împotriva dispozițiilor aleșilor locali

Recent, jurnaliștii portalului Tuk.md au semnalat public tentativa primarului orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, de a împiedica presa să filmeze ședințele consiliului orășenesc. Alesul local a invocat în fața reporterilor propria dispoziție, prin care a fost dispusă interzicerea înregistrării audio și video a tuturor evenimentelor care au loc în incinta clădirii primăriei. Totodată, Veaceslav Lupov a dat ordin specialiștilor autorității locale să elaboreze un regulament privind acreditarea mass-mediei de către primărie.

Cu regret, acesta nu este unicul caz când presa se confruntă cu astfel de practici. Astfel, este bine de știut ce exact pot face jurnaliștii atunci când se pomenesc cu o dispoziție similară în față.

Ședințele consiliului local sunt evenimente publice!

În virtutea legii, mass-media are sarcina să informeze societatea asupra problemelor de interes public și să efectueze, în conformitate cu responsabilitățile sale, investigații jurnalistice pe probleme de interes public[1]. Ședințele consiliului local, prin definiție, sunt evenimente publice[2] și de interes public[3], iar autorităților locale și funcționarilor unităților administrativ-teritoriale respective le revine obligația să asigure transparența acestor întruniri.

Împiedicarea accesului liber în sala de ședințe a consiliului local, precum și stabilirea interdicțiilor de înregistrare video și/sau audio a acestor întruniri constituie practici ilegale și sancționabile potrivit legii.

Împiedicarea accesului în sala de ședințe

În cazul în care reprezentanții primăriei vă interzic să asistați la întrunirile consiliului local sunteți îndreptățiți să depuneți o plângere la poliție. Apelați la ajutorul organelor de drept imediat, solicitând deplasarea la fața locului pentru a constata fapta ilegală. Pentru împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului, legea contravențională stabilește sancțiuni sub formă de amendă de la 1.500 la 2.250 de lei în cazul persoanei fizice, iar în cazul persoanei cu funcție de răspundere amenda variază de la 2.250 la 3.000 de lei[4].

Remedii pentru interdicția de a filma ședințele

Stabilirea interdicțiilor de înregistrare video și/sau audio a ședințelor consiliului local constituie o practică vădit ilegală. În aceste situații, legea pune la dispoziția presei câteva remedii juridice.

  1. Expedierea unei petiții la adresa Cancelariei de Stat

Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat este autoritatea competentă să examineze dacă actele pe care le emite un primar corespund legii. În termeni juridici, această operațiune este numită „control de legalitate”[5].

Pentru că dispoziția primarului or. Taraclia stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un număr nedeterminat de situații identice (altfel spus, nu se referă la interdicții aplicabile doar jurnaliștilor redacției Tuk.md sau altor persoane identificate), aceasta se încadrează în categoria actelor administrative normative[6]. Potrivit legii, acest tip de acte este supus controlului de legalitate din partea Cancelariei de Stat în mod obligatoriu[7].

Cu toate acestea, dacă reprezentanții Cancelariei nu au ajuns să examineze dispoziția ori dacă au perceput-o în mod eronat drept act administrativ individual, legea oferă persoanelor prejudiciate dreptul de a solicita autorității să verifice legalitatea actului[8].

Așadar, un prim pas care trebuie făcut este să expediați o petiție la adresa oficiului teritorial al Cancelariei de Stat. În urma constatării caracterului ilegal al dispoziției, reprezentanții Guvernului pot cere primarului să-și modifice sau să-și abroge actul[9].

Notă! Procedura de sesizare a Cancelariei de Stat este simplă și nu implică neapărat apelarea la servicii juridice calificate.

  1. Contestarea dispoziției ilegale în instanța de judecată

Un alt pas pe care puteți să-l întreprindeți simultan, anterior sau ulterior parcurgerii etapei descrise mai sus, este adresarea în instanța de judecată[10]. Legea[11] numește o astfel de cauză „acțiune de control normativ”. Spre deosebire de alte cauze ce impun respectarea termenelor pentru deplângerea acțiunilor autorităților, acțiunea în control normativ poate fi înaintată oricând în instanța de judecată, indiferent de data la care a fost emisă dispoziția primarului (acțiune imprescriptibilă). Cauzele de acest fel se judecă în prima instanță de către curtea de apel.

Notă! Procedura de contestare a dispoziției în instanța de judecată necesită cunoștințe juridice avansate. Se recomandă apelarea la serviciile unui avocat. În cazul obținerii unei hotărâri favorabile, cheltuielile de asistență juridică vor fi compensate de către primărie.

  1. Depunerea unei plângeri la Poliție

Potrivit legii, înainte de adoptarea unui act normativ, autoritatea administrației publice locale trebuie să publice proiectul deciziei în vederea consultării publice. În multe cazuri (inclusiv în cel ce vizează dispoziția primarului or. Taraclia) această procedură este neglijată de către autorități.

În aceste circumstanțe, sunteți îndreptățiți să depuneți o plângere la Poliție. Pentru aprobarea de către autoritatea administrației publice locale a unui act normativ al cărui proiect nu a fost publicat în vederea consultării publice, persoana cu funcție de răspundere riscă o amendă de la 300 la 600 de lei[12].

Notă! Deplângerea acțiunilor autoritatea administrației publice locale nu implică neapărat apelarea la servicii juridice calificate. Pentru asigurarea unei finalități favorabile se recomandă însă contractarea unui avocat.

[1] Art. 4 alin.(2) al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „Mass-media are sarcina de a informa publicul asupra problemelor de interes public și de a efectua, în conformitate cu responsabilitățile sale, investigații jurnalistice în probleme de interes public”;

[2] Art. 17 alin. (1) al Legii privind administrația publică locală: „Ședințele consiliului local sunt publice”;

[3] Art. 2 al Legii cu privire la libertatea de exprimare: „interes public – interes al societății (şi nu simpla curiozitate a indivizilor) față de evenimentele ce țin de exercitarea puterii publice într-un stat democratic sau față de alte probleme care, în mod normal, trezesc interesul societății sau al unei părți a ei”;

[4] Art. 3261 alin. (3) al Codului contravențional: „Împiedicarea accesului liber la ședințele consiliului local se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 45 la 60 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere”.

[5] Art. 64-68 al Legii privind administrația publică locală;

[6] Art. 12 al Codului administrativ: „Un act administrativ normativ este actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică în baza prevederilor constituționale sau legale, care nu se supune controlului constituționalității și stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un număr nedeterminat de situații identice”;

[7] Art. 64 alin. (1), lit. b) al Legii privind administrația publică locală: „Controlului obligatoriu sunt supuse următoarele acte ale autorităților administrației publice locale: b) actele normative ale primarului, ale președintelui raionului și ale pretorului”;

[8] Art. 67 alin. (1) al Legii privind administrația publică locală: „Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ emis de o autoritate a administrației publice locale poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalității actului”;

[9] Art. 68 alin. (1) al Legii privind administrația publică locală: „În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administrației publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorității locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerând modificarea sau abrogarea lui totală sau parțială”;

[10] Art. 189 alin. (1) al Codului administrativ: „Orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său  prin activitatea administrativă a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ”;

[11] Art. 206 alin. (1) lit. e) al Codului administrativ: „O acțiune în contencios administrativ poate fi depusă pentru: e) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ normativ (acțiune de control normativ)”.

[12] Art. 3261 alin. (1) al Codului contravențional: „Aprobarea de către autoritatea administrației publice locale a unui act normativ al cărui proiect nu a fost publicat în vederea consultării publice se sancționează cu amendă de la 6 la 12 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere”.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy