Trebuie sau nu să anexăm împuterniciri atunci când trimitem cereri de acces la informație în numele redacției?

Întrebare: În mod obișnuit, atunci când adresăm cereri de acces la informație autorităților, indicăm în antet denumirea redacției și numele jurnalistului care formulează nemijlocit solicitarea. Într-un răspuns recent, furnizorul ne-a comunicat că, odată ce instituția mass-media (persoană juridică) figurează în calitate de solicitant și jurnalistul acționează drept reprezentant al redacției, ultimul urmează să prezinte autorității „împuternici de reprezentare”.

Este sau nu întemeiată această solicitare?

Răspuns: Dreptul de a cere autorităților informații le este garantat prin lege atât persoanelor fizice[1], cât și persoanelor juridice[2].

În general, de la data constituirii și până la desființare, o persoană juridică își poate exercita drepturile ori executa obligațiile prin intermediul unui sau mai multor administratori. Totodată, administratorii instituțiilor mass-media pot delega și altor persoane împuterniciri pentru efectuarea unor operațiuni juridice în numele redacției.

Așadar, în cazul cererii adresate în numele redacției și semnate de către managerul instituției mass-media, solicitantul trebuie să anexeze o copie a extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice. Respectivul document este emis de către Agenția Servicii Publice și conține date privitoare la denumirea, adresa și codul fiscal al redacției, precum și mențiunea numelui și prenumelui administratorului.

Dacă solicitarea este adresată în numele redacției, dar este semnată de către jurnalist, este necesar de a anexa copia unei procuri. Actul trebuie să prevadă expres că redacția împuternicește reporterul-angajat să acționeze în numele său atunci când înaintează solicitări către furnizorii de informație.

În încercarea de a limita accesul jurnaliștilor la unele categorii de informații ce trezesc interesul public, unii furnizori vor încerca să identifice orice omisiuni formale în cererile care vin din partea presei. Pentru a evita situațiile de acest fel, recomandăm jurnaliștilor să se „înarmeze” cu o procură ce va putea fi utilizată ori de câte ori vor apela la autoritățile publice pentru informații.

Rubrica Juristul Presei reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

_________________________

[1] Art. 23 Cod civil: „Persoană fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligații civile”;

[2] Art. 171 alin. (1)-(2) Cod civil: „Persoana juridică este subiectul de drept constituit în condițiile legii, având o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu și distinct, afectat realizării unui anumit scop conform cu legea, ordinea publică și bunele moravuri. Persoană juridică poate să dobândească şi să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanță de judecată”;

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy