Care este procedura de înregistrare a unei organizații neguvernamentale?

Întrebare: Unde și cum înregistrez un ONG?

Răspuns: Înregistrarea unui ONG, adică a unei asociații obștești, se face în baza Legii cu privire la asociaţiile obşteşti și a Legii privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.
 
Asociațiile obștești se vor înregistra la Agenţia Servicii Publice (ASP).

Conform art. 17 alineatul (5) din Legea cu privire la asociaţiile obşteşti, pentru înregistrare, asociaţia obştească prezintă, în termen de o lună de la data aprobării statutului, la organul de stat respectiv, următoarele documente:

  • Cererea, semnată de toţi membrii organului de conducere al asociaţiei obşteşti, în care se va indica domiciliul fiecăruia. Membri pot fi cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini şi apatrizi;
  • statutul, în două exemplare, care prevede: forma juridică de organizare a asociaţiei; denumirea, sediul şi teritoriul în limitele căruia ea îşi va desfăşura activitatea; scopurile, precum și metodele de realizare a acestora; condiţiile şi procedura de primire a noi membri în asociaţia obştească și de retragere din rândurile ei; drepturile şi obligaţiile membrilor; structura, procedura de constituire a organelor de conducere, competenţa şi durata mandatului acestora, precum și a organelor executive, de control şi revizie; procedura de adoptare, modificare şi completare a statutului etc.
  • două copii ale procesului-verbal al congresului de constituire sau adunării generale la care a fost adoptat statutul asociaţiei obşteşti. Procesul-verbal trebuie să conţină date despre constituirea asociaţiei, aprobarea statutului, alegerea organelor de conducere, de control şi revizie şi despre desemnarea persoanei (persoanelor) învestite să reprezinte asociaţia obştească în procesul înregistrării;
  •  lista fondatorilor asociaţiei, autentificată prin semnăturile acestora, cu indicarea numelui, datei de naştere, domiciliului, cetăţeniei fiecăruia şi cu anexarea copiilor de pe actele de identitate ale acestora (în cazul persoanelor fizice); în cazul în care fondator este o persoană juridică (asociaţie obştească), se prezintă extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice şi extrasul din procesul-verbal al şedinţei organului său de conducere autorizat, în care este consemnată decizia de constituire a unei noi asociaţii obşteşti;
  • documentul prin care se adevereşte stabilirea sediului. Adresa poștală este cea a sediului și este indicată în actele de constituire, dar Asociaţia obştească poate avea şi alte adrese pentru a purta corespondenţă.
  • documentul bancar care face dovada achitării taxei de înregistrare în valoare de 90 MDL; pentru folosirea în denumirea asociaţiei obşteşti a noțiunilor: „Moldova”, „Republica Moldova”, a denumirilor de localităţi – nu se percepe taxă.

După depunerea setului de acte, organul de înregistrare de stat este obligat să adopte, în termen de 15 zile, una dintre următoarele decizii: să înregistreze asociaţia obştească sau să refuze înregistrarea acesteia.

Motive care pot împiedica înregistrarea pot fi: statutul asociației obștești contravine Constituției Republicii Moldova și cadrului legal al RM; anterior a fost înregistrată o asociaţie obştească cu aceeaşi denumire; organul de înregistrare constată că documentele prezentate de asociaţie conţin informaţie neautentică; denumirea asociaţiei obşteşti atinge morala publică, sentimentele naţionale şi religioase; setul de acte necesare acestei proceduri este incomplet.

De asemenea, temei pentru refuz poate constitui faptul că cererea de înregistrare a asociaţiei obşteşti a fost depusă înainte de expirarea unui an din ziua în care a rămas definitivă hotărârea instanţei de judecată privind încetarea activităţii asociaţiei respective.

Nu este admis drept temei de refuz înregistrarea asociației obștești pe motivul inoportunităţii constituirii asociaţiei sau în legătură cu faptul că sediul pus la dispoziţia asociaţiei obşteşti este domiciliul unei persoane.

În cazul în care înregistrarea asociației obștești este refuzată, fondatorilor asociaţiei obşteşti li se comunică despre aceasta în scris, în termen de 15 zile, cu indicarea motivului.

Refuzul de a înregistra asociația obștească nu poate fi un obstacol pentru depunerea repetată a documentelor pentru înregistrare.

Examinarea adresării repetate către organul de înregistrare şi adoptarea deciziei respective se fac pe baze generale, percepându-se o nouă taxă de înregistrare.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy