CJI solicită oferte pentru procurarea serviciilor de audit

Centrul pentru Jurnalism Independent anunță un concurs pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul proiectului „Înțelegerea audienței prin asistență digitală”, finantat de Internews Europe.

Auditul va fi desfășurat începând cu 08 decembrie 2022 cu prezentarea Raportului de audit până la 20 decembrie 2022.

TERMENII DE REFERINŢĂ

Obiectul  auditului

Auditul proiectului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit  (ISA), cu legislația Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova etc.

Obiectivul este de a realiza un audit al raportului financiar pentru perioada 01.01.2022 – 30.11.2022, transmis către Sida, și de a exprima o opinie de audit conform ISA, aplicând ISA 800/ISA 805, cu privire la faptul dacă raportul financiar al programului AUDS este în conformitate cu evidența contabilă a partenerului de cooperare și cu cerințele Sida de raportare financiară, așa cum sunt stipulate în acordul dintre Sida și partenerul de cooperare (Acord), inclusiv anexele.

Raport individual pentru auditul detaliat

Scopul raportului de audit pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului Internews SIDA de către Centrul pentru Jurnalism Independent  și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 800/ISA 805 „Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului cu obiectiv special.

Sarcina suplimentară conform procedurilor ISRS 4400 va fi raportată separat într-un raport privind procedurile convenite. Procedurile efectuate vor fi descrise și constatările vor fi raportate în conformitate cu cerințele Standardului Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:

 1. De a verifica dacă raportul financiar este structurat într-un mod care să permită compararea directă cu ultimul buget aprobat.
 2. De a verifica dacă raportul financiar oferă informații cu privire la:
 • Rezultatul financiar pe linie bugetară (atât venituri, cât și costuri) pentru perioada de raportare și coloane pentru informații cumulative privind perioadele anterioare în cadrul acordului curent;
 • Atunci când este cazul, de a compara dacă soldul mijloacelor la începutul perioadei pentru perioada de raportare se potrivește cu ceea ce a fost declarat ca soldul mijloacelor la sfârșitul perioadei în intervalul de raportare anterioară;
 • De a verifica dacă veniturile și pierderile de la diferența de curs valutar sunt reflectate corect în evidența contabilă;
 • Note explicative (cum ar fi, de exemplu, principiile contabile aplicate pentru raportul financiar);
 • Valoarea mijloacelor transmise partenerilor de implementare.

3.Verificarea corespunderii salariilor cu bugetele proiectelor, sistematizării acestora în decursul anului și pot fi verificate conform documentelor confirmative.

  De a alege un eșantion de trei persoane pentru trei luni diferite și:

 • A verifica dacă există documente justificative pentru costurile salariale debitate.
 • A verifica dacă timpul efectiv lucrat este documentat și verificat de un manager. Cu ce frecvență se realizează reconcilierea dintre timpul debitat și timpul efectiv lucrat.
 • A verifica dacă partenerul de cooperare respectă legislația fiscală aplicabilă în ceea ce privește impozitele și taxele.
 1. Verificarea și confirmarea faptului că soldul mijloacelor necheltuite (conform raportului financiar) la sfârșitul anului financiar este în concordanță cu informațiile furnizate în sistemul contabil și/sau contul bancar.

  Aplicabil în ultimul an: Verificarea și confirmarea soldului mijloacelor necheltuite în raportul financiar și confirmarea sumei care va fi rambursată către Sida.

     5.   Urmărirea mijloacelor transmise către partenerii de implementare (PI):

 • De a verifica și confirma dacă partenerul de cooperare a semnat acorduri cu PI selectați;
 • De a verifica dacă partenerul de cooperare a primit rapoarte financiare de la toți PI;
 • De a verifica dacă partenerul de cooperare a verificat dacă rapoartele de la PI corespund cerințelor din Acord.
 • De a verifica dacă partenerul de cooperare a documentat evaluarea rapoartelor financiare prezentate.

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce priveşte procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Centrului.

Centrul pentru Jurnalism Independent va asigura sprijinul şi spaţiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice

 • Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Centrului conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;
 • Raportarea de la auditor va include raportul auditorului independent în conformitate cu formatul standardului ISA 800/805, și opinia auditorului va fi exprimată în mod clar. Raportul financiar care a făcut obiectul auditului se anexează la raportul de audit.
 • Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare în limba engleza și versiunea electronică a acestuia (în format pdf).
 • Raportul de audit general al organizației și scrisoarea către management vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al Centrului pentru Jurnalism Independent.Scrisoare către managementPe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:
 • Rezultatele controlului;
 • Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 • Concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Centrului pentru Jurnalism Independent ca rezultat al auditurilor precedente;
 • Raportul de audit va conţine propuneri şi recomandări pentru îmbunătăţirea politicilor interne ale Organizației.
 • În cazul în care auditorul evaluează că în timpul auditului nu au fost identificate constatări sau deficiențe care ar rezulta într-o scrisoare către administrație, o explicație a acestei evaluări trebuie inclusă în raportarea de audit.
 • Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Centrului pentru Jurnalism Independent fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

 • Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizaţiei;
 • Descrierea companiei ofertante, a experienţei în domeniu şi argumentarea oportunităţii selectării acesteia;
 • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
 • Oferta financiară, care să indice preţul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
3. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere:  

Ofertele urmează a fi depuse până la 14 noiembrie 2022, la adresa str. Sciusev 53, MD-2012 Chișinău sau la adresa:  accountant@ijc.md.

Informații suplimentare  pot fi obținute la numărul de tel. +373 234 236, 373 22 75 39
Persoana de contact: Garbuz Eugenia

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy