TERMEN EXTINS: CJI solicită oferte pentru procurarea serviciilor de audit

Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) vă invită să participați la concursul pentru selectarea companiei de audit care va efectua auditul proiectului „Promovarea coeziunii sociale în Moldova prin încurajarea incluziunii și diminuarea discriminării”, desfășurat de CJI în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).

Auditul urmează să fie desfășurat începând cu data de 18 aprilie 2023 cu prezentarea Raportului de audit până la 5 mai 2023.

TERMENII DE REFERINŢĂ

Obiectul  auditului

Auditul proiectului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ISA 805, legislația Republicii Moldova în vigoare şi Standardele Naţionale de Audit, Codul privind conduita profesională a auditorului şi contabililor din Republica Moldova, etc.

În cadrul auditului, se va examina ținerea evidenței contabile şi întocmirea dărilor de seamă contabile în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 805, inclusiv ISRS 4400, cu Standardele Naţionale de Contabilitate și Indicațiile Metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale, reflectarea în dările de seamă contabile şi fiscale a situaţiei reale.

Compania selectată va efectua auditul proiectului pentru perioada de implementare 1 ianuarie – 31 decembrie 2022.

Raport individual pentru auditul detaliat

Scopul raportului de audit pe proiect reprezintă auditul rapoartelor financiare prezentate donatorului (Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare), de către Centrul pentru Jurnalism Independent  și exprimarea opiniei de audit în conformitate cu ISA 805 ”Raportul auditorului privind auditul cu scop special” privind corespunderea rapoartelor financiare cu înregistrările contabile ale beneficiarului de grant și cerințele contractului de grant semnat între beneficiarul contractului de grant și donator.

Pentru exprimarea   unei  opinii  asupra  rapoartelor  financiare ale beneficiarului de grant, auditorul  trebuie  să verifice şi să evalueze concluziile formulate în baza dovezilor de audit obținute pe parcursul exercitării auditului  cu obiectiv special.

Raportul auditorului va fi efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit ISA 805 şi  trebuie să conțină opinia clar exprimată sub formă scrisă.

La efectuarea auditului pe proiect o atenție deosebită va fi acordată următoarelor aspecte:
– Verificarea existenței unui sistem de control intern în cadrul organizației, care ar asigura într-o măsură suficientă administrarea grantului în conformitate cu legislația şi actele normative în vigoare, cât și cu clauzele contractului de grant;

– Conformitatea cu obiectivele proiectului și respectarea condițiilor contractuale, precum și utilizarea eficientă a resurselor;

 – Evaluarea sistemului de evidență contabilă a organizației, cu scopul de a determina dacă administrarea grantului se efectuează adecvat, veniturile şi cheltuielile pot fi ușor identificate. Documentele contabile trebuie să reflecte separat operațiunile de primire şi cheltuire a mijloacelor grantului;

– Verificarea achitării impozitelor și taxelor conform legislației în vigoare;

– Verificarea corespunderii soldurilor la sfârșitul perioadei precedente coincide cu soldurile la începutul perioadei curente;

– Verificarea corespunderii salariilor cu bugetele proiectelor și sunt sistematizate în decursul anului și pot fi verificate conform documentelor confirmative;

Auditorii vor avea acces la toate documentele şi actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare şi raportare a granturilor Centrului.

Centrul pentru Jurnalism Independent va asigura sprijinul şi spațiul necesar pentru auditor pentru a facilita procesul de audit, precum şi accesul acestuia la orice informaţie necesară.

Sarcini tehnice

Raportul de audit, verificat şi semnat de auditorul responsabil (sa fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar numele companiei) va fi prezentat Centrului conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;

Raportul de audit trebuie să indice clar opinia generală de audit, detaliile privind metodologia de audit și scopul auditului;

Asigurarea faptului că auditul a fost efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit  și de către auditor calificat și licențiat;

Pentru auditul efectuat, raportul va fi prezentat în 2 exemplare, în limba engleza și versiunea electronică a acestuia (în format pdf).

Raportul de audit general al organizației  și scrisoarea către management vor fi prezentate în ședința Consiliului Asociației al Centrului pentru Jurnalism Independent.

Scrisoare către management

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

Rezultatele controlului;

Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);

Concluziile auditorului privind auditul efectuat și acțiunile Centrului pentru Jurnalism Independent ca urmare al auditurilor precedente;

Raportul de audit va conține propuneri şi recomandări pentru îmbunătățirea politicilor interne ale organizației.

Raportul de audit întocmit va putea fi făcut public de către Centrului pentru Jurnalism Independent fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

Conținutul ofertei

Oferta de participare la concurs va include:

  • Denumirea ofertantului, telefonul de contact, adresa electronică şi prezentarea persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea organizației;
  • Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu şi argumentarea oportunității selectării acesteia;
  • Licenţa pentru activitatea de audit (copia);
  • Oferta financiară, care să indice prețul serviciilor de audit, inclusiv TVA şi perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

1. Calificările generale (experiența companiei, calificarea şi componenta personalului pentru sarcina alocată, termenii) – 50 puncte;
2. Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere financiar – 50 puncte;
3. Punctajul maxim total – 100 puncte.

Solicitantul care va acumula cel mai mare punctaj în funcție de criteriile de evaluare, va fi invitat pentru negocierea contractului.

Depunere: 

Ofertele urmează a fi depuse până la data de 13 aprilie 2023, la adresa str. Sciusev 53, MD-2012 Chișinău sau la adresa: accountant@ijc.md.
Informații suplimentare  pot fi obținute la numărul de tel. +373 234 236, 373 22 75 39
Persoana de contact: Garbuz Eugenia, directoare financiară.

În procesul de selecție, CJI  nu  discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy