Datorită eforturilor CJI, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va continua să monitorizeze implementarea hotărârii pe cauza Manole și alții c. Moldovei

Comitetul de Miniștri[1] (CM) al Consiliului Europei (CoE) a decis la 10 iunie 2022 că va continua să stea cu ochii pe autoritățile Republicii Moldova, monitorizând ca acestea să implementeze adecvat hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) pe cauza Manole și alții c. Moldovei[2]. Mai mult, dosarul a fost mutat din procedura de supraveghere standard în cea avansată, aceste acțiuni fiind rezultatul direct al Comunicării 9.2., pe care Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a expediat-o Comitetului la finele anului 2021.

În 2009, Republica Moldova a fost condamnată pentru violarea Articolul 10 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), care garantează dreptul la libera exprimare. Încălcarea a persistat pe durata anilor 2001-2006, prin imixtiunea autorităților statului în politica editorială a Teleradio-Moldova (TRM).

Hotărârea pe cauza Manole și alții c. Moldovei a trebuit să aștepte mai bine de 12 ani ca Republica Moldova să-și execute obligația de a prezenta CM al CoE un Plan de acțiuni adecvat[3], în care să indice măsurile întreprinse pentru a nu se pomeni iar pe „banca condamnaților”. Pentru că legislația națională fusese completată cu o serie de acte normative, printre care Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA), menite să prevină încălcări similare, existau șanse mari ca prezentarea Planului de acțiuni să rezulte cu încetarea supravegherii implementării hotărârii.

Situația a fost răsturnată însă de amendamentele la CSMA, adoptate în toamna anului 2021, care au alterat mecanismul de numire în funcție și de revocare a membrilor Consiliului Audiovizualului (CA) și ai conducerii de vârf a TRM.

CJI a elaborat un studiu detaliat privind executarea hotărârii CtEDO pe cauza Manole și alții c. Moldovei, constatând că modificările operate în conținutul CSMA readuc în lege mecanisme similare cu cele existente la momentul încălcării, fapt care va împiedica închiderea supravegherii implementării hotărârii.

După ce constatările CJI au ajuns pe masa CM, organul CoE a decis să continue examinarea acestui caz în cadrul unei proceduri avansate, încurajând autoritățile „să revizuiască prevederile CSMA pentru a se asigura că acestea oferă garanții clare pentru o veritabilă independență a CA și inamovibilitatea membrilor săi, precum și să excludă un posibil control politic al Teleradio-Moldova”.

Activitățile CJI au fost desfășurate în cadrul proiectului „Facilitarea executării Hotărârilor CtEDO în cauze privind libertatea de exprimare”, implementat cu sprijinul financiar al Baltic Centre for Media Excellence (BCME).

[1] Comitetul de Miniștri este organismul de decizie al Consiliului Europei și este compus din miniștrii afacerilor externe ai fiecărui stat membru, ori din reprezentanții lor diplomatici permanenți la Strasbourg. Comitetul de Miniștri hotărăște politica pe care o urmează Consiliul Europei și aprobă bugetul și programul său de activități.

[2] https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-94075%22]}

[3] Primul Plan de Acțiuni a fost expediat în anul 2011, însă conținutul acestuia era insuficient pentru a determina încetarea supravegherii executării cauzei. Cel de-al doilea Plan de Acțiuni/(Raport revizuit) a fost prezentat în luna octombrie a anului 2021.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy