Sunt în drept persoanele din managementul TRM sau membrii CA să dețină părți sociale într-o instituție media?

Întrebare: Înainte de a obține funcții în managementul furnizorului public de televiziune sau de a fi desemnați în calitate de membri ai Consiliului Audiovizualului (CA), aceste persoane au practicat diverse activități, fie în domeniul public, fie în cel privat. Instituie sau nu legea obligația de a „întrerupe” activitățile (ne)comerciale din trecut odată cu accederea în funcția de membru al CA sau director ori membru al Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare al Companiei Teleradio Moldova (TRM)?

Răspuns: Legea prevede o serie de activități profesionale și/sau politice incompatibile cu funcțiile membrilor CA sau ale persoanelor din conducerea TRM.

Membrii Consiliului Audiovizualului (CA)

Pe durata mandatului, membrii CA nu sunt îndreptățiți să dețină orice altă funcție publică sau privată, cu o singură excepție – practicarea activităților didactice și științifice[1]. Membrul CA care deține funcția de profesor universitar sau cercetător științific trebuie însă să se asigure că acest fapt nu generează conflicte de interese (vezi definiția în nota[2] de subsol).

În același timp, legea interzice membrilor Consiliului ca, pe durata mandatului, să manifeste afiliere politică prin asocierea la partide sau alte organizații social-politice. Această interdicție este valabilă atât pentru directorul TRM, cât și pentru membrii Consiliului de supraveghere a furnizorului public.

Dacă este vorba despre deținerea de către membrii autorității a unor acțiuni ori părți sociale în societăți comerciale (SRL, SA) din domeniul mass-media, legea interzice expres acest lucru, inclusiv persoanelor apropiate[3] membrilor CA[4].

Membrii CA, precum și persoanele apropiate acestora nu pot fi membri în consiliile de administrație ori în organele de conducere ale furnizorilor și distribuitorilor media și nici nu pot să exercite funcții ori să dețină acțiuni ori părți sociale ale unei persoane juridice care deține licență de emisie sau o autorizație de retransmisiune.

La început de mandat, legea obligă fiecare membru al CA să depună în ședință publică o declarație pe propria răspundere prin care să confirme că nu se află în niciuna dintre situațiile descrise mai sus. De altfel, dacă se regăsește într-un caz de acest fel, membrul CA are la dispoziție doar 30 de zile din momentul desemnării pentru a înlătura situația de incompatibilitate. Ignorarea acestor prevederi constituie temei pentru demiterea din funcție a membrului aflat în situație de incompatibilitate[5].

Directorul general al TRM

Potrivit legii, funcția de manager al TRM este incompatibilă cu oricare altă funcție publică sau privată. Acesta însă poate practica activități științifice ori didactice (doar dacă nu există un conflict de interese în raport cu TRM).

Totodată, directorul general nu poate fi membru sau deținător al capitalului social al unui post TV, prestator de servicii media, producător independent de servicii media, furnizor privat de echipamente şi utilaje tehnice de specialitate, prestator de servicii tehnice de specialitate sau al unei agenții de publicitate.

De asemenea, managerului îi este interzis să dețină calitatea de autor de programe audiovizuale care sunt realizate şi difuzate la TRM sau la alte posturi pe perioada mandatului.

Membrii Consiliului de Supraveghere și Dezvoltare (CSD)

Pe durata mandatului, membrii CSD nu pot fi deputați, membri în Executiv, primari, consilieri sau membri ai CA. Membrilor Consiliului le este interzis să dețină acțiuni sau părți sociale în companii care desfășoară activități comerciale în anumite domenii ce implică conflicte de interese. Totodată, legea le mai interzice să fie autori, prezentatori, moderatori sau realizatori de programe care vor fi difuzate la TRM.

Dacă un membru al CSD se regăsește într-un caz de acest fel, el are la dispoziție 30 de zile din momentul desemnării pentru a înlătura situația de incompatibilitate. În caz contrar, urmează demisia, funcția sa devenind vacantă[6].

[1] Art. 78 alin. (1) al Codului serviciilor media audiovizuale: „Funcția de membru al Consiliului Audiovizualului este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia celor didactice şi ştiinţifice, dacă nu prezintă conflicte de interese”;

[2] Art. 2 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale: „Conflict de interese – situaţia în care subiectul declarării are un interes personal ce influențează, sau ar putea influența exercitarea imparţială şi obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin potrivit legii”;

[3] Art. 2 al Legii privind declararea averii și a intereselor personale: „Persoană apropiată – soțul/soția, copilul, concubinul/concubina subiectului declarării, persoana aflată la întreținerea subiectului declarării, de asemenea persoana înrudită prin sînge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră)”;

[4] Art. 78 alin. (3) al Codului serviciilor media audiovizuale: „Membrii Consiliului Audiovizualului, precum şi persoanele apropiate ai acestora, în sensul Legii privind declararea averii şi a intereselor personale, nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, acţiuni ori părţi sociale în societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului Audiovizualului”;

[5] Art. 77 alin. (4), lit. g) al Codului serviciilor media audiovizuale: „Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Audiovizualului survine de drept în cazul (…) incompatibilităţii cu funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art. 78”;

[6] Art. 44 alin. (3) al Codului serviciilor media audiovizuale: „Membrul Consiliului de supraveghere și dezvoltare care nu respectă prevederile prezentului articol este demis de drept, funcția sa devenind vacantă”.

Loading

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy